1. Home
  2. Siêu âm tim
  3. Khuyến cáo thực hành siêu âm tim ase năm 2021
  4. Bảng 8. Ghi hình siêu âm tim cản âm với bọt cản âm chuyên dụng (UAE)

Khuyến cáo thực hành siêu âm tim ase năm 2021

Bảng 8. Ghi hình siêu âm tim cản âm với bọt cản âm chuyên dụng (UAE)

❮ sau
tiếp ❯
Bảng 8. Ghi hình siêu âm tim cản âm với bọt cản âm chuyên dụng (UAE)
VideoHình ảnh
8.1. (Video 91)

Cửa sổ siêu âm từ mỏm Mặt cắt 4 buồng
8.2. (Video 92)

Cửa sổ siêu âm từ mỏm Mặt cắt trục dài từ mỏm Ảnh giả (artifact) dạng âm cuộn

 

8.3. (Video 93)

Cửa sổ siêu âm từ mỏm Mặt cắt 4 buồng

Hình ảnh cản âm của buồng thất trái

8.4. (Video 94)

Cửa sổ siêu âm từ mỏm Mặt cắt 2 buồng

Hình ảnh cản âm của buồng thất trái

8.5. (Video 95)

Cửa sổ siêu âm từ mỏm Mặt cắt trục dài

Hình ảnh cản âm của buồng thất trái

8.6. (Video 96)

Mặt cắt trục dài cạnh ức
8.7. (Video 97)

Mặt cắt trục ngắn cạnh ức
❮ sau
tiếp ❯

Avatar