Trimethromprim Sulfamethoxazole (16mg TMP+80mg SMX/ml)
  1. Home
  2. Thuốc
  3. Trimethromprim Sulfamethoxazole (16mg TMP+80mg SMX/ml)
YHOVN 1 tháng trước

Trimethromprim Sulfamethoxazole (16mg TMP+80mg SMX/ml)

10 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái
Đề xuất cho bạn
Voriconazole

Voriconazole

1 tháng trước
Vancomycin

Vancomycin

1 tháng trước
Tigecyclin / Tinidazol

Tigecyclin / Tinidazol

1 tháng trước
Piperacilin Tazobactam

Piperacilin Tazobactam

1 tháng trước
Metronidazole / Moxifloxacin

Metronidazole / Moxifloxacin

1 tháng trước
Meropenem

Meropenem

1 tháng trước
Levofloxacin

Levofloxacin

1 tháng trước

Avatar