1. Home
  2. Sách
  3. Sổ tay siêu âm tim bằng hình ảnh
  4. 6. Bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn (HOCM)

Sổ tay siêu âm tim bằng hình ảnh

6. Bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn (HOCM)

❮ sau
tiếp ❯

6. Bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn (HOCM)

Phì đại đơn độc gần vách liên thất …

… với suy giảm dòng tống máu từ buồng thất trái

Ở mặt cắt cạnh ức, phì đại vách liên thất xuất hiện …

… như một quả bóng phồng lên

Bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn: Siêu âm Doppler

Sử dụng Doppler liên tục từ mặt cắt ba buồng hoặc năm buồng ở mỏm tim tại đường ra thất trái

Sóng dạng chữ V thể hiện có sự tắc nghẽn đường ra thất trái

Sự thay đổi màu sắc trên siêu âm Doppler màu cho thấy sự phì đại vách và gia tăng vận tốc dòng chảy tại vùng phễu

Theo dõi CW là phương thức được lựa chọn để định lượng (chênh áp lúc nghỉ hoặc sau gắng sức)

Bệnh cơ tim phì đại không tắc nghẽn (HNCM)

Sự dày bất thường của cơ tim thường liên quan đến tất cả các vùng của buồng thất

… dẫn đến giảm kích thước của buồng thất

Hình ảnh mặt cắt ngang cho thấy sự phì đại đối xứng …

…với phần thể tích còn lại nhỏ trong thất trái

❮ sau
tiếp ❯

Avatar