1. Home
  2. Điện tim
  3. Thuật ngữ và các loại ecg trong hội chứng vành cấp
  4. ECG type 1d

Thuật ngữ và các loại ecg trong hội chứng vành cấp

ECG type 1d

❮ sau
tiếp ❯
ECG type 1d: ST chênh lên ± Sóng QS

ECG type 1d biểu hiện ST chênh lên, được chẩn đoán AMI, nhưng cũng có sóng T đảo gợi ý đến tái tưới máu tự phát hoặc sóng QS và sóng T đảo gợi ý đến nhồi máu cơ tim bán cấp. Liệu pháp tái tưới máu được chỉ đinh nếu:

■ Có tiền sử rõ ràng hình thành khởi phát các triệu chứng dưới 12 h; chắc chắn rằng, ECG type 1 là do nhồi máu cấp.

■ Các triệu chứng đang tiếp diễn rõ ràng; chắc chắn rằng nhồi máu không có tái tưới máu tự phát.

■ Chụp mạch vành ± PCI được ưu tiên để thực hiện tái tưới máu.

Chú ý: ECG type1b, 1c, và 1d, ECG nghi ngờ và khó xác định, là trọng tâm của cuốn sách này. Chúng có thể bị đọc sai bởi nhiều bác sĩ lâm sàng hoặc người đọc điện tim hoặc cả hai. Những ECG này có thể được phân loại thành ECG chẩn đoán, ECG không đặc trưng, hoặc ECG bình thường, như được sử dụng phân loại trong các y văn trước đó.

❮ sau
tiếp ❯

Avatar