1. Home
  2. Siêu âm tim
  3. Khuyến cáo thực hành siêu âm tim ase năm 2021
  4. Bảng 1 (tiếp tiếp tiếp). Điều chỉnh các thông số của máy siêu âm

Khuyến cáo thực hành siêu âm tim ase năm 2021

Bảng 1 (tiếp tiếp tiếp). Điều chỉnh các thông số của máy siêu âm

❮ sau
tiếp ❯
Bảng 1 (tiếp). Điều chỉnh các thông số của máy siêu âm
Siêu âm M-mode
 

 

1.27. Tốc độ quét

Thay đổi số lượng chu chuyển tim trên trục hoành của hình ảnh M-mode. Hình 1.26a: tốc độ quét 25 mm/giây và hình  1.26b: tốc độ quét 50mm/giây.

1.28. Doppler màu M- mode

Hình ảnh M-mode màu giúp xác định thời  điểm của các hiện tượng huyết động và dòng chảy. Hình 1.28a- hình ảnh M-mode trong hẹp hai lá. Hình 1.28b- Dòng chảy tâm trương qua van hai lá  bị hẹp và dòng rối tâm thu do hở hai lá trên M-mode

màu.

❮ sau
tiếp ❯

Avatar