1. Home
  2. Siêu âm tim
  3. Khuyến cáo thực hành siêu âm tim ase năm 2021
  4. Bảng 9. Siêu âm đánh giá sức căng cơ tim

Khuyến cáo thực hành siêu âm tim ase năm 2021

Bảng 9. Siêu âm đánh giá sức căng cơ tim

❮ sau
tiếp ❯
Bảng 9. Siêu âm đánh giá sức căng cơ tim
Hình ảnh siêu âm đánh giá sức căng cơ tim 2D qua thành ngựcTên mặt cắt và các thông số cần đo
Cửa sổ siêu âm từ mỏm tim Mặt cắt trục dài
Giá trị sức căng cơ tim theo trục dọc toàn thể và của từng vùng cơ tim  được tính toán và trình diễn kết quả dưới dạng sơ đồ “mắt bò” (bull’s eye)
❮ sau
tiếp ❯

Avatar