1. Home
  2. Siêu âm tim
  3. Khuyến cáo thực hành siêu âm tim ase năm 2021
  4. Bảng 5. Quy trình ghi hình siêu âm doppler màu

Khuyến cáo thực hành siêu âm tim ase năm 2021

Bảng 5. Quy trình ghi hình siêu âm doppler màu

❮ sau
tiếp ❯
Bảng 5. Quy trình ghi hình siêu âm doppler màu
Mặt cắtHình ảnh siêu âm tim qua thành ngựcCấu trúc khảo sát
5.1. Cửa sổ siêu âm cạnh ức (video 69)

Mặt cắt trục dài cạnh ức

Đường ra thất phải

Dòng Doppler màu tại:

Đường ra thất phải (RVOT)

Động mạch phổi (PA)

5.2. Cửa sổ siêu âm cạnh ức (video 70)

Mặt cắt trục dài cạnh ức

Buồng    nhận thất phải

Dòng Doppler màu tại:

Van ba lá (TV)

Nhĩ phải (RA)

Thất phải (RV)

 

5.3. Cửa sổ siêu âm cạnh ức (video 71)

Mặt cắt trục dài cạnh ức

Buồng    nhận thất phải và hở ba lá

Dòng Doppler màu tại:

Van ba lá (TV)

Dòng hở ba lá (TR jet)

Nhĩ phải (RA)

Thất phải (RV)

 

5.4. Cửa sổ siêu âm cạnh ức (video 72)

Mặt cắt trục ngắn cạnh ức ngang qua gốc các đại động mạch

Van ba lá và buồng nhận thất phải

Dòng Doppler màu tại:

Van ba lá (TV)

Nhĩ phải (RA)

Thất phải (RV)

5.5. Cửa sổ siêu âm cạnh ức (video 73)

Mặt cắt trục dài cạnh ức

Phóng đại (Zoom) hình ảnh van hai lá

Dòng Doppler màu tại:

Van hai lá (MV)

Nhĩ trái (LA)

Thất trái (LV)

 

5.6. Cửa sổ siêu âm cạnh ức (video 74)

Mặt cắt trục ngắn cạnh ức ngang qua van hai lá

Dòng Doppler màu tại:

Thất trái (LV)

Van hai lá (MV)

 

5.7. Cửa sổ siêu âm từ mỏm (video 75)

Mặt cắt 4 buồng

 

Dòng Doppler màu tại:

Nhi trái (LA)

Van hai lá (MV)

Thất trái (LV)

 

5.8. Cửa sổ siêu âm từ mỏm (video 76)

Mặt cắt 2 buồng

Dòng Doppler màu tại:

Nhi trái (LA)

Van hai lá (MV)

Thất trái (LV)

 

5.9. Cửa sổ siêu âm cạnh ức (video 77)

Mặt cắt trục dài cạnh ức

Phóng đại hình ảnh van động mạch chủ

Dòng Doppler màu tại:

Van động mạch chủ (AV)

Đường ra thất trái (LVOT)

Động mạch chủ (Ao)

 

5.10. Cửa sổ  siêu âm cạnh ức (video 78)

Mặt cắt trục ngắn cạnh ức

Ghi hình ba lá van

động mạch chủ

Dòng Doppler màu tại van động mạch chủ (AV)

 

5.11. Cửa sổ  siêu âm từ mỏm (video 79)

Mặt cắt 5 buồng

Dòng Doppler màu tại:

Đường ra thất trái (LVOT)

Nhi trái (LA) Thất trái (LV)

Van động mạch chủ (AV)

Thất phải (RV)

 

5.12. Cửa sổ siêu âm từ mỏm

Mặt cắt 3 buồng (video 80)

Dòng Doppler màu tại:

Van hai lá (MV)

Thất trái (LV)

Đường ra thất trái (LVOT)

Van động mạch chủ (AV)

Nhi trái (LA)

 

5.13. Cửa sổ  siêu âm trên hõm ức

Ghi hình quai động mạch chủ (video 81 và 82)

Dòng Doppler màu tại:

Động mạch chủ lên (Asc Ao)

Quai động mạch chủ (Transverse arch)

Động mạch chủ xuống (Desc Ao)

 

5.14. Cửa sổ siêu âm từ mỏm

Mặt cắt 4 buồng Ghi hình các tĩnh mạch phổi (video 83)

Dòng Doppler màu tại:

Các tĩnh mạch phổi (Pulvn)

Nhi trái (LA)

Van hai lá (MV)

Thất trái (LV)

Thất phải (RV)

Nhĩ phải (RA)

 

5.15. Cửa sổ  siêu âm dưới sườn

Ghi hình tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch gan (video 84)

Dòng Doppler màu trong:

Tĩnh mạch chủ dưới (IVC)

Tĩnh mạch gan (Hvn)

 

5.16. Cửa sổ siêu âm dưới sườn

Ghi hình tĩnh mạch chủ dưới (video 85)

Dòng Doppler màu tại tĩnh mạch chủ dưới

 

5.17. Cửa sổ  siêu âm dưới sườn (video 86)

Mặt cắt 4 buồng

Dòng Doppler màu tại:

Thất phải (RV)

Nhĩ phải (RA)

Nhi trái (LA)

Thất trái (LV)

Vách liên nhĩ (IAS)

❮ sau
tiếp ❯

Avatar