» CÁC TỪ VIẾT TẮT CÁC TỪ VIẾT TẮT – Y học online

The ECG in Acute MI

CÁC TỪ VIẾT TẮT • ACS, acute coronary syndrome – Hội chứng vành cấp
 • AHA, American Heart Association – Hội Tim mạch Mỹ
 • AIVR, accelerated idioventricular rhythm – Nhịp tự thất gia tốc
 • ALS, advanced life support – Nâng cao chất lượng cuộc sống
 • AMI, acute myocardial infarction – Nhồi máu cơ tim cấp
 • ATP, adenosine triphosphate
 • AV, atrioventricular – Nhĩ thất
 • BBB, bundle branch block – Block nhánh
 • BP, blood pressure – Huyết áp
 • b.p.m., beats per minute – lần/phút
 • CABG, coronary artery bypass graft – Bắc cầu nối mạch vành
 • CACP, cocaine-associated chest pain – Đau ngực liên quan cocaine
 • CAD, coronary artery disease – Bệnh mạch vành
 • CCU, cardiac care unit – Khoa chăm sóc tim mạch
 • CHF, congestive heart failure – Suy tim xung huyết
 • CK-MB, creatine ltinase-MB
 • COPD, chronic obstructive pulmonary disease – Bệnh phổi tắc
 • nghẽn mạn tính
 • CP, chest pain – Đau ngực
 • CPR, cardiopulmonary resuscitation – Hồi sinh tim phổi
 • CQI, Continuous Quality Improvement CT, computed tomography
 • CTFC, corrected TIMI frame count cTnl, cardiac troponin I cTnT, cardiac troponin T
 • DM, diabetes mellitus – Đái tháo đường
 • DTBT, door-to-balloon-time – Thời gian cửa sổ – bóng
 • DTNT, door-to-needle-time – Thời gian cửa sổ – kim
 • ECG, electrocardiogram
 • ED, emergency department – Khoa cấp cứu
 • EF, ejection fraction – Phân suất tống máu
 • EMS, emergency medical service – Dịch vụ cấp cứu
 • ESRD, end-stage renal disease – Bệnh thận giai đoạn cuối
 • ETT, exercise tolerance testing – Test dung nạp gắng sức
 • FTT, Fibrinolytic Therapy Trialists – Các danh sách thử nghiệm tiêu sợi huyết
 • FWR, free wall rupture – Vỡ thành tự do GP, glycoprotein
 • HR, heart rate – Tần số tim
 • HTN, hypertension – Tăng huyết áp
 • WMA – wall motion abnormal – bất thường hoạt động thành cơ tim
 • ICH, intracranial hemorrhage – Xuất huyết nội sọ
 • INR, international normalized ratio – Chỉ số bình thường hóa QT
 • IRA, infarct related artery – Nhồi máu liên quan đến động mạch
 • IVCD, intraventricular conduction delay – Trì hoàn dẫn truyền
 • trong thất
 • LAD, left anterior descending artery – Mạch liên thất xuống
 • LAFB, left anterior fascicular block – Block phân nhánh trái
 • trước
 • LBBB, left bundle branch block – Block nhánh trái
 • LD, lactate dehydrogenase
 • LMWH, low molecular weight heparin – Heparin trọng lượng
 • phân tử thấp
 • LOC, level of consciousness – Mức độ ý thức
 • LPFB, left posterior fascicular block – Block phân nhánh trái sau
 • LV, left ventricle (ventricular) – Thất trái
 • LVH, left ventricular hypertrophy – Phì đại thất trái
 • MAR, myocardium at risk – Vùng cơ tim nguy cơ
 • MCL, modified chest leads – thay đổi các đạo trình ngực
 • MI, myocardial infarction – Nhồi máu cơ tim
 • MRI, magnetic resonance imaging
 • NSTEMI, non-ST—elevation MI – Nhồi máu cơ tim ST không
 • chênh lên
 • NTG, nitroglycerine
 • OR, odds ratio – tỷ số odds
 • PCI, percutaneous coronary intervention – Can thiệp mạch vành
 • qua da
 • PDA, posterior descending artery – Động mạch liên thât sau
 • PIRP, post-infarction regional pericarditis – Viêm màng ngoài
 • tim vùng sau nhồi máu cơ tim
 • PMR, papillary muscle rupture – Vỡ cơ nhú
 • PSVT, paroxysmal supraventricular tachycardia – Nhịp nhanh
 • kịch phát trên thất
 • PTT, prothrombin time – Thời gian prothrombin
 • PVC, premature ventricular contraction – Ngoại tâm thu thất
 • RBBB, right bundle branch block – Block nhánh phải
 • RCA, right coronary artery – Mạch vành phải
 • rPA, reteplase
 • RV, right ventricle (ventricular) – Thất phải
 • RVH, right ventricular hypertrophy – Phì đại thất phải
 • SA, sinoatrial – Xoang nhĩ
 • SK, streptokinase


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn