Hướng dẫn gỡ cài đặt Hassio và Docker trên Armbian

1. Gỡ Hassio

  • Stop services
sudo systemctl stop hassio-supervisor.service
sudo systemctl stop hassio-apparmor.service
  • disable services
sudo systemctl disable hassio-supervisor.service
sudo systemctl disable hassio-apparmor.service
  • remove services
sudo rm -rf /etc/systemd/system/hassio-supervisor.service
sudo rm -rf /etc/systemd/system/hassio-apparmor.service
  • removing hassio folders (ngoại trừ config folder)
sudo rm -rf /usr/sbin/hassio-supervisor
sudo rm -rf /usr/sbin/hassio-apparmor

2. Gỡ Docker (và các container)

dpkg -l | grep -i docker

Giả sử kết quả liệt kê ra docker-ce và docker-ce-cli

sudo apt-get purge -y docker-ce docker-ce-cli
sudo apt-get autoremove

Nếu muốn xóa tất cả images, containers, và volumes:

sudo rm -rf /var/lib/docker
sudo rm /etc/apparmor.d/docker
sudo groupdel docker
sudo rm -rf /var/run/docker.sock

3. Nếu không gỡ Docker mà chỉ xóa image, container và volumn

docker stop $(docker ps -a -q)
docker rm $(docker ps -a -q)

. Giảm giá 20% . Tặng mã đọc sách online 6 tháng
Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bài viết liên quan:

Author: Lê Thọ

Hãy làm việc bằng cái tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *