» MECHANICAL VENTILATION IN EMERGENCY MEDICINE MECHANICAL VENTILATION IN EMERGENCY MEDICINE – Y học online

Thông tin sách

MECHANICAL VENTILATION IN EMERGENCY MEDICINE

Tác giả:

Springer Nature Switzerland AG

Thể loại:

Máy thở

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

193523

MECHANICAL VENTILATION IN EMERGENCY MEDICINE


Susan R. Wilcox Department of Emergency Medicine Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA Evie G. Marcolini Departments of Surgery and Neurology University of Vermont Medical Center, Burlington, VT, USA Ani Aydin Departments of Surgery and Neurology University of Vermont Medical Center, Burlington, VT, USA ISBN 978-3-319-98409-4 ISBN 978-3-319-98410-0 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-319-98410-0 Library of Congress Control Number: 2018957093 © Springer Nature Switzerland AG 2019 Dịch: BS Đặng Thanh Tuấn – BV Nhi Đồng 1 (tháng 10 năm 2018)  

Danh sách chương

Bình luận