» Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp – Y học online

Thông tin sách

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp – Quy trình 180. Chụp động mạch não dưới X quang tăng sáng 13/08/2019
2 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp – Quy trình 181. Chụp mạch vùng đầu mặt cổ dưới X quang tăng sáng 13/08/2019
3 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp – Quy trình 182. Chụp động mạch chủ ngực dưới X quang tăng sáng 13/08/2019
4 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp – Quy trình 183. Chụp động mạch chủ bụng dưới X quang tăng sáng 13/08/2019
5 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp – Quy trình 184. Chụp động mạch chậu dưới X quang tăng sáng 13/08/2019
6 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp – Quy trình 185. Chụp động mạch chi dưới X quang tăng sáng 13/08/2019
7 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp – Quy trình 186. Chụp động mạch phổi dưới X quang tăng sáng 13/08/2019
8 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp – Quy trình 187. Chụp động mạch ph quản dưới X quang tăng sáng 13/08/2019
9 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp – Quy trình 188. Chụp động mạch gan dưới X quang tăng sáng 13/08/2019

Bình luận