» Chapter 75 Frank-Starling Curve Chapter 75 Frank-Starling Curve – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 75 Frank-Starling CurveFig. 75.1

 Câu hỏi

1.    Cơ chế Frank-Starling là gì? Trong nội bào, làm thế nào nó có thể gây lực co mạnh hơn?

2.    Như đường cong Frank-Starling trong hình Fig. 75.1, các thông số nào có thể thay thế cung lượng tim ở trục y?

3.    Các thông số nào có thể thay tiền tải ở trục x? 

4.    Những thay đổi sinh lý nào khiến đồ thị chuyển từ:

(a)  Điểm A sang  A2

(b)  Điểm A sang  A1

(c)  Điểm A sang B

(d)  Điểm A sang D

5.    Trên đồ thị, hướng đường cong sẽ như nào khi thêm beta blocker trên hình Fig. 75.1?

6.    Sau 1 nhịp ngoại tâm thu thất ở tâm thất bình thường, lực co tâm thất sẽ thay đổi như nào ở nhịp co kế tiếp? 

7.    Sau 1 liều bolus phenylephrine, cung lượng tim sẽ thay đổi như nào?

8.    Nếu bắt đầu ở điểm D2 trên hình Fig. 75.1, bolus dịch sẽ thay đổi cung lượng tim như nào? Nếu không tăng, can thiệp nào có thể làm tăng cung lượng tim?


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn