» Chapter 6 Thán đồ I Chapter 6 Thán đồ I – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 6 Thán đồ IQuestions

1.    Hình ảnh (Fig. 6.1) thể hiện điều gì?

2.    Trong hình trên, điểm A và D cho biết điều gì?

3.    Phân biệt capnometry (đo áp lực riêng phần của C02 cuối kỳ thở ra –EtC02) , capnogram (Dạng sóng EtC02) và capnography (thán đồ)

4.    Giải thích các pha của thán đồ

5.    Giải thích nguyên tắc hoạt động của thán đồ?

6.    Các dạng EtC02?

7.    Kể tên 1 số công dụng của máy đo EtC02?

8.    Các yếu tố ảnh hưởng tới ETCO2?

9.    Nguyên tắc của máy dò khí so màu CO2?

Phụ lục hình ảnh


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn