» Chapter 57 Echo IV Chapter 57 Echo IV – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 57 Echo IVAbbreviations

BKA          Below-knee amputation

BP              Blood pressure

CVP           Central venous pressure

EKG          Electrocardiogram

HR             Heart rate

IVC            Inferior vena cava

PA-pressure        Pulmonary artery pressure pRBC  Packed red blood cells

RA             Right atrium

RR             Respiratory rate

SO2            Oxygen saturation

TTE           Transthoraccic echocardiography

 Fig. 57.1 TTE image

Bệnh nhân nam 70 tuổi vào cấp cứu sau tai nạn máy công nghiệp cắt cụt dưới đầu gối bên phải. bệnh nhân vào trong tình trạng mất ý thức và rối loạn nhịp thở khi đến. tổng truyền 6 đơn vị hồng cầu khối và 5 l dịch tinh thể trong giờ trước. bạn được mời tới đánh giá bệnh nhân trước mổ cắt cụt chi (BKA).  HR, 120; BP, 90/60; RR, 35; SpO2, 84%.

Câu hỏi

1.    Hình ảnh gì bạn thấy và bạn đánh giá nó như nào (See Fig. 57.1)?

2.    TTE có đánh giá chính xác tình trạng thể tích và đáp ứng bù dịch?

3.    Bạn phân tích hình ảnh sau như nào?

4.    Bạn có thay đỏi cách điều trị với bệnh nhân dựa trên hình ảnh siêu âm hay không? Như nào?

5.    Làm thế nào xác định nghi ngờ của bạn?

Fig. 57.1A Probe placement

Dữ liệu lâm sàng

 Fig. 57.2 TTE mặt cắt dưới bờ sườn đánh giá IVC

Fig. 57.3 TTE mặt cắt dọc IVC, M-mode đo đường kính IVC khi hít vào và thở ra. (With permissions from American College of Emergency Physicians [4])


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn