» Chapter 46 CXR III Chapter 46 CXR III – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 46 CXR IIIAbbreviations

AV block  Atrioventricular block

BiV ICD    Biventricular implantable cardio-defibrillator

CHF           Congestive heart failure

CXR          Chest x-ray

EF              Ejection fraction

EKG          Electrocardiogram

EP              Electrophysiology dept

ICD            Implantable cardio-defibrillator

PEA           Pulseless electrical activity

VT/VF       Ventricular tachycardia/ventricular fibrillation

Bệnh nhân nữ 65 tuổi sau tai nạn xe máy vào cấp cứu vì gãy hở chi dưới, bệnh nhân nói bà bị “bệnh tim” nhưng không có dấu hiệu của suy tim. ECG có QRS rộng và máy tạo nhịp 2 buồng. CXR bên dưới (See Fig. 46.1).

1.    Thiết bị nào thấy trên hình?

2.    Chỉ định đặt máy trợ tim?

3.    Tác dụng của việc đặt nam châm lên trên thiết bị (máy tạo nhịp và/hoặc ICD)?

4.    Trong phòng mổ, bạn đặt 1 nam châm lên trên máy trợ tim. Bệnh nhân xuất hiện mất mạch khi ptv sử dụng dao điện được 1 lúc. Chẩn đoán của bạn?

5.    Ảnh hưởng của dao điện, xạ trị và RF với máy tạo nhịp và ICD? 

6.    Những biện pháp bạn sẽ làm để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong ca mổ?

Fig. 46.1 Anterior posterior chest x-ray showing a cardiac device

Dữ liệu lâm sàng

Fig. 46.2 Anterior posterior chest x-ray showing a pacemaker

Fig. 46.3 Anterior posterior and lateral chest x-ray showing an ICD

Fig. 46.4 Anterior posterior and lateral chest x-ray showing a BiV ICD

Fig. 46.5 Magnified view of a chest x-ray showing manufacturer ID of a cardiac implantable electronic device


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn