» Chapter 4 A-Line Chapter 4 A-Line – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 4 A-LineCâu hỏi

1.    Trong hình. 4.1, các thành phần đánh số từ 1–5?

2.    Mô tả các thành phần của sóng động mạch?

3.    Chỉ định và chống chỉ định đặt đường truyền động mạch?

4.    Sự giảm dần biên độ ý nghĩa gì và nó ảnh hưởng như nào tới đường truyền động mạch?

5.    Vị trí theo dõi ảnh hưởng như  nào tới sóng động mạch?

6.    Thông tin gì khác có thể thu được từ sóng động mạch?

Phụ lục hình ảnh


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn