» Chapter 24 Kích thích thần kinh ngoại vi Chapter 24 Kích thích thần kinh ngoại vi – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 24 Kích thích thần kinh ngoại viFig. 24.1 các dạng  khác nhau của kích thích thần kinh ngoại vi

Câu hỏi

1.    Hình trên mô tả điều gì?

2.    Có nhiều loại kích thích thần kinh ngoại vi?

3.    Nguyên tắc kích thích thần kinh ngoại vi? Mô tả cách làm.

4.    Mô tả các dạng kích thích thường sử dụng.

5.    Các vị trí để theo dõi kích thích thần kinh  ngoại vi?

6.    Các cơ khác nhau đáp ứng với thuốc giãn cơ như nào?

7.    Các phân tích định lượng trong theo dõi giãn cơ?

Dữ liệu hình ảnh


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn