» Chapter 11 EEG Chapter 11 EEG – Y học online

Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng

Chapter 11 EEGFig. 11.2

Câu hỏi

1.    Hình. 11.1 thể hiện điều gì? Mô tả đặc điểm của các dạng sóng EEG khác nhau.

2.    Mô tả các kênh (Channel) và nhãn (label) của chúng.

3.    Xác định 1 số dạng sóng ưu thế thấy ở Fig. 11.1.

4.    Fig. 11.2 cho thấy điều gì? Vai trò của dạng sóng EEG với bác sĩ gây mê?

Dữ liệu hình ảnh


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn