» Đây là stemi thành dưới hay viêm màng ngoài tim? Đây là stemi thành dưới hay viêm màng ngoài tim? – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

Đây là stemi thành dưới hay viêm màng ngoài tim?Lác bác sĩ, chúng ta có thể phát hiện ra những điểm tinh tế mà máy tính không đọc được, điều này quyết định thái độ xử trí và điều trị. 1 chẩn đoán cấp cứu khó phân biệt là nmct thành dưới và viêm màng ngoài tim. Các chuyên gia về ECG đưa ra chiến lược dựa vào hình thái đoạn ST (tức là lõm hoặc lồi), nhưng điều này không phải lúc nào cũng chính xác. Một thực tế đáng thất vọng khác là ST chênh lên ở chuyển đạo dưới (II, III, aVF) thường gặp ở STEMI và viêm màng ngoài tim. Do đó chúng ta cần một phát hiện có cả độ nhạy và độ đặc hiệu cao đối với MI.

Bischof JE et al. ST Depression in Lead aVL Differentiates Inferior ST-Elevation Myocardial Infarction from Pericarditis. AJEM 2015 [Epub Ahead of Print] PMID: 26542793

Những gì họ đã làm:

Nghiên cứu thuần tập

Nhóm 1: Bệnh nhân được xếp vào nhóm nmct thành dưới

Nhóm 2: Bệnh nhân xếp vào nhóm viêm màng ngoài tim có đau ngực + ST chênh lên ít nhất 0,5mm ở 1 chuyển đạo dưới

Nhóm 3: Bệnh nhân nmct thành dưới tinh tế (STE <1mm STE có tắc động mạch được thông vành)

Đánh giá độ nhạy và tính đặc hiệu của ST chênh xuống ở aVL trong phân biệt STEMI thành dưới và viêm màng ngoài tim

Đánh giá tỷ lệ ST chênh xuống ở aVL trong các trường hợp tinh tế  (tức là không có STE> 1mm) ở chuyển đạo dưới

Kết quả:

Gần: Sự có mặt hoặc vắng mặt ST chênh lên ở aVL trong những bệnh nhân nmct thành dưới và viêm màng ngoài tim

Xa

Sự có mặt của sóng T âm trong aVL

So sánh độ chênh lên ST ở chuyển đạo II và III

ECG có đáp ứng các tiêu chuẩn cần tái tưới máu?

Độ nhạy của ST chênh xuống ở aVL với nmct thành dưới dù không đáp ứng các tiêu chuẩn của STEMI

Các kết quả:

Trong nhóm 1 (Nhóm chứng STEMI thành dưới):

154/154 (100%) có ST chênh xuống ở aVL

Độ nhạy 100% [CI 98% – 100%]

154/154 (100%) có T âm ở aVL

Độ nhạy 100% [CI 98% – 100%]

135/154 (88%) có tắc RCA

136/154 (88%) có ST chênh lên ở D III> II

Trong nhóm 2 (Nhóm chứng màng ngoài tim):

49/49 (100%) có STE chuyển đạo dưới nhưng KHÔNG có ST chênh xuống ở aVL

STE DII ≥  III trong 49/49 (100%) bệnh nhân [CI 93% – 100%]

Trong nhóm 3 (Nhóm xác nhận STEMI thành dưới):

218 chẩn đoán rõ là STEMI và 54 trường hợp STEMI tinh tế (STE ≤1mm).

Trong “những trường hợp tinh tế,” 49/54 có ST chênh xuống ở aVL

Độ nhạy 98,8% [95% CI 97,3% – 99,5%]

So sánh khoảng QTc :

nhóm STEMI QTc dài hơn đáng kể so với nhóm viêm màng ngoài tim (Sự khác biệt 26,2msec).

QTc> 450msec có độ đặc hiệu tốt nhưng độ nhạy kém đối với việc phân biệt STEM thành dưới với viêm màng ngoài tim

43/154 STEMI có QTc> 450msec (độ nhạy 28%)

Thảo luận:

Thông thường vector của STE trong STEMI thành dưới nằm giữa góc 60 ° đến 120 ° (giữa II và III). Chênh lệch 90 ° đến 150 ° so với aVL (-30 °) do đó sẽ dẫn đến ST chênh xuống ở aVL

Viêm màng ngoài tim là viêm khuếch tán toàn bộ vùng quanh màng, hậu quả là trục vector ST khoảng 45 ° (đỉnh của tim). Chênh khoảng 75 ° với aVL (-30 °) dó đó không gây ST chênh xuống ở aVL

KẾT LUẬN:

ST chênh lên thành dưới mà có ST chênh xuống ở aVL thì hãy nghĩ tới nmct thành dưới

References:

Bischof JE et al. ST Depression in Lead aVL Differentiates Inferior ST-Elevation Myocardial Infarction from Pericarditis. AJEM 2015 [Epub Ahead of Print] PMID: 26542793


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn