» Amiodarone trong ngừng tim do VF / VT kháng thuốc Amiodarone trong ngừng tim do VF / VT kháng thuốc – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

Amiodarone trong ngừng tim do VF / VT kháng thuốcAmiodarone là một loại thuốc chủ yếu dùng trong ngừng tim, khi đó nó thay thế việc sử dụng lidocaine cho cùng một chỉ định. Tuy nhiên, các bằng chứng sẵn có chưa bao giờ hỗ trợ nó sử dụng trong ngừng tim. Amiodarone được chấp nhận và đưa vào thuật toán ACLS dựa trên kết quả của hai nghiên cứu chứng minh tỷ lệ ROSC và nhập viện (Kudenchuk 1999, Dorian 2002). Cả hai nghiên cứu này đều không cải thiện được tình trạng phục hồi của hệ thần kinh, đó là kết quả quan trọng hơn. Hai dữ liệu tiếp theo cho thấy dùng amiodarone không làm tăng tỷ lệ ROSC cũng như di chứng thần kinh so với giả dược (Laina 2016, Sanfilippo 2016). Chủ đề này được xem lại vào năm 2016 trong nghiên cứu ALPs so sánh amiodarone với lidocaine so với giả dược ở những bệnh nhân bị  ngừng tim doVF/ VT. Nghiên cứu này kết luận có thể có lợi nếu dùng amiodarone sớm nhưng cần nghiên cứu sâu thêm để làm sáng tỏ giả thuyết này

Vậy nên, các bằng chứng tốt nhất không thấy amiodarone có lợi ích nào rõ ràng để sử dụng trong cấp cứu. Nhưng tác hại của nó thì có thừa và chúng ta phải từ bỏ thói quen sử dụng amiodarone

References:

Bruen C. Spontaneous Circulation: Rebellions of the Heart: The End of Amiodarone. Emery Med News 2016; 38(11): 6-8. Link

Letelier LM et al. Effectiveness of amiodarone for conversion of atrial fibrillation to sinus rhythm: a meta-analysis. Arch Intern Med 2003; 163: 777-85. PMID: 12695268

Chevalier P et al.  Amiodarone Versus Placebo and Class Ic Drugs for Cardioversion of Recent-Onset Atrial Fibrillation: A Meta-Analysis.  JACC 2003; 41: 255-62. PMID: 12535819

Stiell IG et al. Emergency department use of intravenous procainamide for patients with acute atrial fibrillation or flutter. Acad Emerg Med 2007; 14: 1158-64. PMID: 18045891

Stiell IG et al.  Association of the Ottawa Aggressive Protocol with Rapid Discharge of Emergency Department Patients with Recent-Onset Atrial Fibrillation or Flutter.  CJEM 2010; 12(3): 181-91. PMID: 20522282

Stiell IG et al. Outcomes for Emergency Department Patients with Recent-Onset Atrial Fibrillation and Flutter Treated in Canadian Hospitals. Ann Emerg Med 2017. PMID: 28110987

Tijunelis M, Herbert M. Myth: Intravenous amiodarone is safe in patients with atrial fibrillation and Wolff-Parkinson-White syndrome in the emergency department. Can J Emerg Med 2005; 7(4): 262-5. PMID: 17355684

Tomlinson DR et al. Intravenous amiodarone for the pharmacological termination of haemodynamically-tolerated sustained ventricular tachycardia: is bolus dose amiodarone an appropriate first-line treatment? Emerg Med J 2008; 25: 15-18. PMID: 18156531

Marill KA et al. Amiodarone is poorly effective for the acute termination of ventricular tachycardia. Ann Emerg Med 2006; 47: 217-24. PMID: 16492484

Ortiz M et al. Randomized Comparison of Intravenous Procainamide vs. Intravenous Amiodarone for the Acute Treatment of Tolerated Wide QRS Tachycardia: the PROCAMIO Study. Eur Heart J 2016. PMID: 27354046

Dorian P et al. Amiodarone as compared with lidocaine for shock-resistant ventricular fibrillation. NEJM 2002; 346(12): 884-90. PMID: 11907287

Kudenchuk PJ et al. Amiodarone for reuscitation after out-of-hospital cardiac arrest due to ventricular fibrillation. NEJM 1999; 341(12): 871-8. PMID: 10485418

Laina A et al. Amiodarone and cardiac arrest: systematic review and meta-analysis. Int J Card 2016; 221: 780-8. PMID: 27434349

Sanfilipo F et al. Amiodarone or lidocaine for cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis. Resuscitation 2016; 107: 31-7. PMID: 27496262

Kudenchuk PJ et al. Amiodarone, Lidocaine, or Placebo in Out-of-Hospital Cardiac Arrest. NEJM 2016. PMID: 27043165

Joglar JA, Page RL. Out-of-Hospital Cardiac Arrest – Are Drugs Ever the Answer? NEJM 2016. PMID: 27042874


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn